Voorwaarden

 

Onderstaand vind u de algemene voorwaarden van Tuindoekenonline die van toepassing voor uw bestelling(en).

 

De wet verkopen op afstand

U heeft als koper via internet het recht om zonder opgaaf van redenen het aangekochte product te retourneren binnen 14 werkdagen na ontvangst. Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe). Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten en gratis geleverde producten.

 

Eventueel reeds betaalde bedragen worden na ontvangst van het geretourneerde product binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten.

 

U vindt dit ook terug onder artikel 10 van onderstaande algemene voorwaarden van Tuindoekenonline.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen en bestellingen en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst  door de onderhavige voorwaarden van Tuindoekenonline. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te zijn overeengekomen.

 

1.2 Onder "de klant" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die bij onze onderneming een bestelling heeft geplaatst, respectievelijk wenst te plaatsen.

 

1.3 De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voor zover strijdig met de onderhavige voorwaarden.

 

1.4 Door het enkel plaatsen van een bestelling en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaart de klant deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem opgegeven bestellingen (het zij mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten) ongeacht een bevestiging onzerzijds.

 

2. AANBIEDINGEN.

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

 

2.2 Tuindoekenonline behoudt het recht om gedane aanbiedingen binnen 2 werkdagen te herroepen na ontvangst van de bestelling door de klant.

 

2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

3. BESTELLINGEN.

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een bestelling bij ons eerst dan tot stand nadat Tuindoekenonline het aanbod middels een orderbevestiging (e-mail) heeft bevestigd.

 

3.2 De klant heeft het recht de bestelling te annuleren via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling.

 

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

4. PRIJZEN.

4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, en geldt uitsluitend voor de aanbieding van de in de orderbevestiging genoemde producten en prestaties.

 

4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

Inclusief BTW en andere heffingen.

Vermeld in EURO's.

Exclusief verzendkosten.

 

5. LEVERING EN LEVERTIJD.

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf / magazijn hebben verlaten. De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen na ontvangst betaling.

Tenzij anders aangegeven bij het desbetreffende product.

5.2 Tuindoekenonline zal eerst dan overgaan tot leveren aan de klant na ontvangst van de betaling.

 

5.3 Tuindoekenonline is gerechtigd om ongevraagd aangetekend te leveren. Wanneer de klant hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door Tuindoekenonline.

 

5.4 Tuindoekenonline is gerechtigd om een bestelling te leveren in gedeelten (deelleveringen), de klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig de bestelling die Tuindoekenonline en de klant zijn aangegaan.

 

5.5 Wij zijn verplicht om levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

 

5.6 Overschrijding van de maximale levertijd (van 30 dagen) verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de klant het recht de bestelling te annuleren c.q. de afname te weigeren.

 

6. TRANSPORT/RISICO.

6.1 De verzending van de goederen geschiedt franco voor rekening en risico van de klant.

 

7. OVERMACHT.

7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de bestelling redelijkerwijs door de klant niet meer van Tuindoekenonline kan worden verlangd. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen: transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.

 

7.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de bestelling zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

 

7.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de bestelling en de daaraan verbonden gevolgen.

 

8. BESTELLING

8.1 Tuindoekenonline is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, onduidelijkheden bij bestellen en overige communicatie tussen de klant en Tuindoekenonline veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere communicatiemiddelen.

 

9. PRIVACY PERSOONSGEGEVENS.

9.1 De door de klant verstrekte gegevens worden door Tuindoekenonline vertrouwelijk behandeld en louter gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Tuindoekenonline zal op de best mogelijke manier zorg dragen voor waarborging van de privacy van deze gegevens. Gegevens van de klant zullen nooit en te nimmer worden verstrekt aan derden.

 

10. HERROEPINGSRECHT KLANT.

10.1 De klant heeft als koper via internet het recht om zonder opgaaf van redenen het aangekochte product te retourneren binnen 7 werkdagen na ontvangst. Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe). Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten en gratis geleverde producten.

 

Eventueel reeds betaalde bedragen worden na ontvangst van het geretourneerde product binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten.

 

11. RECLAMATIES EN KLACHTEN.

11.1 Eventuele reclamaties en klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij rechtstreeks en binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende goederen ons schriftelijk of per e-mail hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van het factuurnummer waarop de goederen zijn geleverd.

 

11.2 Reclamaties en klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.

 

11.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Nadien worden reclamaties niet meer door ons in behandeling genomen.

 

11.4 Indien de reclamaties door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

11.5 Het indienen van een reclamaties ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

 

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

12.1 Alle door ons geleverde producten blijven, tot op het moment van volledige betaling aan Tuindoekenonline in eigendom van Tuindoekenonline.

 

13. BETALING.

13.1 Wanneer binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling door de klant de betaling niet is nagekomen dan kan de bestelling met onmiddellijke ingang door Tuindoekenonline worden ontbonden.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT.

14.1 Op al onze aanbiedingen, bestellingen en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

15. GESCHILLEN.

15.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

 

Spijkenisse, 1-september-2008